Cefnogi Creadigrwydd,
Sgiliau a Thalent

Annog rhwydweithio a chydweithio rhwng cwmnïau creadigol digidol

Mae C6 yn rhwydwaith i’r diwydiannau creadigol digidol yng Ngogledd Cymru. Ein bwriad yw creu cysylltiadau rhwng y cwmnïau creadigol digidol yn ogystal ac sefydliadau addysg bellach ac uwch, er mwyn gallu sicrhau dyfodol llewyrchus i’r diwydiant yn y Gogledd drwy rannu gwybodaeth ac adnoddau a datblygu addysg a hyfforddiant mewn modd sy’n cyfateb i anghenion busnes a’r economi ddigidol.

Mae sector y diwydiannau creadigol yn un o’r chwe sector sy’n tyfu gyflymaf ac sydd yn strategol  bwysig i economi Cymru. Mae’n hanfodol bod rhwydweithio yn digwydd ar lefel lleol a chenedlaethol. Mae angen meithrin ac annog talent yn unol ag anghenion y diwydiannt rwan ac i’r dyfodol. Mae gan Gymru draddodiad hir o gyflenwi cynnwys creadigol llwyddiannus, yn ogystal a gwasanaeth cynnwys digidol. Drwy rwydweithio a chydweithio mae modd cyfrannu at sicrhau dyfodol llewyrchus i’r diwydiant yma yn y Gogledd.

Pwy ydyn ni?

Arweinir C6 gan grŵp llywio. Mae’r aelodau’n rheolwyr a gweithwyr o fusnesau a sefydliadau blaenllaw yn y diwydiant creadigol digidol  yng Ngogledd Cymru ac yn cynnwys cynrychiolwyr o BBC Cymru Wales, Cyngor Gwynedd, Coleg Menai,  Prifysgol Glyndŵr, Pontio, Sain, Cwmni Da, Rondo, Cult Cymru, Galactig, Infinityworks a HPC Wales.

logobbc
steering_cwmnida
steering_gwynedd
rondo
Menai
steering_cultcymru
steering_glyndwr
steering_galactig
steering_pontio
steering_infinity
steering_sain
steering_hpc
Cwmni
AELOD
O BANEIDIAU
PROSIECT DAN SYLW

Nodau ac amcanion

Cydweithio i gefnogi a datblygu’r cyfryngau creadigol yng Ngogledd Cymru a chryfhau cyfraniad y diwydiant i unigolion, cymunedau ac economi’r ardal.

  • Cynnig llwyfan i fod yn lais cryf i gynhyrchioli’r diwydiannau creadigol digidol yng Ngogledd Cymru.
  • Trefnu sesiynnau ymgynghori perthnasol i aelodau’r Rhwydwaith  yn ogystal â chynrychiolwyr o fyd busnes a masnach, diwydiant, academia a cholegau addysg bellach.
  • Tynnu ar brofiadau sefydliadau y tu allan i’n dalgylch daearyddol  er mwyn elwa o’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau mewn technoleg neu i astudio cyfleon i gyllido ar y cyd.
  • Cefnogi diwylliant a threftadaeth yr ardal drwy gynnal cyfarfodydd y rhwydwaith yn y Gymraeg gyda chyfieithydd ar gael.
  • Bod yn fforwm holl-gynhwysol, yn gweithredu yn ffurfiol yn ogystal ac anffurfiol:
Ffurfiol:  Cyfarfodydd rhwng y Rhwydwaith a chynrychiolwyr y Cynulliad a Llywodraeth Ganolog a Lleol; Lobïo gwleidyddwyr; Rhannu Arfer dda o Gymru a thu hwnt mewn seminarau a chynadleddau ac arwain ar geisiadau ariannol perthnasol.
Anffurfiol: Cynnal digwyddiadau rhwydweithio, gwahodd siaradwyr gwadd a chyd drafod syniadau er mwyn creu crochan yn ferw o bob math o syniadau y gellid eu datblygu wyneb yn wyneb neu drwy y wefan a rhwydweithiau cymdeithasol.

Ein Hymchwil

Er mwyn datblygu’r rhwydwaith a sicrhau ein bod yn ateb gofynion y diwydiant yma yng Ngogledd Cymru gofynnwn i chi gymryd ychydig  funudau i lenwi’r ffurflen isod

Llenwi'r Ffurflen

about_us_gen