Gogledd Creadigol ar y Lefel Nesaf!

Llwyddiant ein tri digwyddiad 21 Ebrill 2021

Mae’r sector gemau a gemau rhyngweithiol yn un sydd wedi ffynnu yn ystod y pandemig, gyda chynnydd o 40% mewn gwerthiannau yn y DU. Mae Cymru wrth wraidd y cyfan, gyda’r nifer o gwmnïau gweithredol yn tyfu, gan gynnwys yma yng Ngogledd Cymru. I ychwanegu at hynny, mae Prifysgolion De Cymru a Wrecsam Glyndŵr ill dau yn ganolfannau rhagoriaeth, gyda chyrsiau gemau yn creu pobl fedrus flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae’r sector yn flaenoriaeth Cymru Greadigol.

Ddydd Mercher 21ain Ebrill, cynhaliodd Gogledd Creadigol dri digwyddiad ar-lein yn seiliedig ar y sector blaenoriaeth hwn; dau ar y diwydiant gemau fideo, ac un ar gyfraith hawlfraint, wedi’i anelu at y sector greadigol-digidol. Gwnaethom groesawu deg siaradwr gwadd dros y prynhawn, a denu dros 100 o gyfranogwyr. Cyfarfu llawer o wynebau newydd ar y diwrnod, ac rydym yn falch iawn o ehangu’r rhwydwaith i gysylltiadau ac aelodau newydd.

Yn Trwyddedu Hawlfraint a TGCh, esboniodd Jane Lambert, cwnsler eiddo deallusol, rai o’r heriau a’r materion cyfreithiol i’r sector, gan osod atebion posibl. Cefnogwyd y drafodaeth gan y peiriannydd systemau, Carwyn Edwards, o Tech Gogledd Cymru, ac edrychwyd ar senarios bywyd go iawn gan gynnwys achos cyfreithiol diweddar Nike yn erbyn yr ‘Satan Shoes’ (ond osgoi achos y lindys Colin / Cuthbert!). Mae sleidiau Jane ar gael yma.

Ymunodd Carwyn Edwards â ni eto yn ein Noswaith Gemau, lle gwnaethom greu antur testun ein hunain ar Replit.com a rhoi cynnig ar Hitchhiker’s Guide to the Galaxy hefyd. Cynhyrchodd Noson Gemau drafodaeth wych ar hygyrchedd a gemau iaith Gymraeg. Ymunodd Rob Griffiths o Grŵp Llandrillo Menai â ni a danlinellodd yr ystod o yrfaoedd sydd ar gael ym myd gemau, sut y gallwch chi fynd i mewn i’r sector a pham y dylech chi; a Siwan Owen, Cynhyrchydd Cyswllt yn Code Masters a ysbrydolodd pob un ohonom gyda’i thaith yrfaol a sut y gall y llwybr anhraddodiadol hefyd arwain at lwyddiant yn y diwydiant.

Ein prif ddigwyddiad oedd Pweru’r Diwydiant Gemau Fideo, ac roeddem yn falch iawn o gael cyd-sylfaenydd Wales Interactive, Dr Dai Banner MBE fel prif siaradwr.

“Rôl gemau a ffilmiau rhyngweithiol yn y sector”. Dr Dai Banner. Aeth Dai â ni trwy ei daith yrfaol fel artist, i entrepreneur, a sefydlu cwmni gemau cyntaf Cymru, Wales Interactive, ddeng mlynedd yn ôl. Mae Wales Interactive yn gyhoeddwr gemau fideo a datblygwr sydd wedi ennill sawl gwobr. Nododd Dai sut mae’r cwmni’n defnyddio’r hunaniaeth Gymraeg yn fyd-eang fel cryfder, gyda chaneuon gwerin Cymraeg a’r iaith i’w gweld yn aml yn y cynhyrchion. Mae Wales Interactive yn gweithio i bylu’r ffiniau rhwng ffilm a gemau ymhellach, a gwnaethom wylio clip byr o The Complex, sydd bellach wedi’i werthu i Apple TV! Mae brîd newydd o Gyhoeddwyr a Chomisiynwyr cynnwys, ac mae’n newyddion gwych bod Cymru yn arwain y ffordd mewn datblygiadau!

O hobiwr i’r BAFTAs” Gaz Thomas, FreeGames.org

Yn hanu o Ogledd Cymru, aeth Gaz Thomas o wneud gemau gwe fel hobi i gyflawni dros 1 biliwn o chwaraewyr, Record Byd Guinness, ac enwebiad BAFTA. Mae Gaz wedi cael llwyddiant fel datblygwr gemau annibynnol drwy archwilio syniadau gemau newydd ynghyd â marchnata firaol ac optimeiddio peiriannau chwilio, a dangosodd ei sgwrs sut y gall un person greu ei lwyddiant ei hun yn y sector.

Prifysgol Bangor a Phrifysgol Wrecsam Glyndŵr

Mae Dr Llŷr ap Cenydd yn ddarlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig ym Mhrifysgol Bangor, ac yn ei amser hamdden mae Llŷr hefyd yn datblygu gemau VR. Mae wedi rhyddhau dau deitl VR poblogaidd hyd yn hyn – y profiad saffari tanddwr Ocean Rift, a’r gêm ffuglen wyddonol Crashland. Trafododd Llŷr y datblygiadau cyffrous sydd o’m blaenau gydag AI a VR, yn benodol sut mae’r dechnoleg hon yn cael ei defnyddio i wneud pethau’n fwy realistig!

Mae Richard Hebblewhite yn Arweinydd Rhaglen ar gyfer Datblygu Gêm, Dylunio Gêm a Menter a Chelf Gêm ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr. Pwysleisiodd Richard mai agwedd, profiad diwydiant a methodoleg yw’r tri pheth allweddol sydd eu hangen ar fyfyrwyr i lwyddo yn y diwydiant gemau. Dywedodd Rich wrthym am y ddarpariaeth wych yn y Brifysgol, gan rymuso myfyrwyr i’r camau nesaf wrth weithio yn y diwydiant.

Daeth y digwyddiad i ben gyda dwy sgwrs sydyn gan gwmnïau’r rhanbarth, Quantum Soup Ltd wedi’i leoli yn Wrecsam, a Front Grid yn M-SParc. Roedd yn wych dysgu mwy am y gwaith yn y sector, gyda llawer o brosiectau newydd cyffrous ar y gweill.

Os gwnaethoch chi golli’r digwyddiad, gallwch wylio’r recordiad yn ôl yma. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n colli’r digwyddiad nesaf ym mis Mehefin trwy danysgrifio i’n rhestr bostio.